Tuoteryhmät

Euro Toimistotukut Oy verkkokaupan yleiset käyttöehdot sekä rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1. Yleistä käyttöehdoista

 

EuroToimistotukut –ketjun verkkokauppa on tarkoitettu Suomeen rekisteröityjen yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Asiakkaan tulee olla rekisteröitynä kaupparekisterissä (y-tunnus) ja asiakkaan laskutus- ja toimitusosoitteet tulee olla Suomessa. Euro Toimistotukut Oy:llä ja Euro Toimistotukut-ketjun osakasliikkeillä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ennen verkkokaupan käyttöoikeuden myöntämistä.

 

2. Asiakkaaksi rekisteröityminen

 

Asiakas toimittaa Euro Toimistotukut Oy:lle tai ketjuun kuuluvalle osakasliikkeelle yhteystiedot, joiden perusteella asiakkaalle avataan järjestelmään asiakasnumerot ja myönnetään verkkokaupan käyttäjätunnukset. Perustettavat asiakasnumerot vastuutetaan asiakkaan palvelusta ja toimituksista vastaavalle Euro Toimistotukut-ketjun osakasliikkeelle. Ketjusopimusasiakkaiden toimipisteiden osakasliikeohjauksesta päättää Euro Toimistotukut Oy.

 

3. Tuotteet

 

Euro Toimistotukut –verkkokaupan sisältämät tuotetiedot on saatu tuotteiden valmistajilta ja/tai maahantuojilta. Osa tiedoista on kyseiseen tuoteryhmään kuuluvia referenssitietoja tai viitteellisiä kuvia, jolloin toimitetun tuotteen ominaisuudet saattavat poiketa joiltakin osin verkkokaupassa esiintyvästä kuvauksesta. Euro Toimistotukut Oy tai ketjuun kuuluvat osakasliikkeet eivät vastaa mahdollisista tuotetiedoissa esiintyvistä virheistä.           

 

4. Myyntierät ja toimituspakkaukset

 

Verkkokauppa näyttää pienimmän mahdollisen toimituserän (kpl, pks, tms). Osassa tuotteista verkkokauppa pyöristää automaattisesti lähimpään mahdolliseen toimituserään. Euro Toimistotukut ketjun osakasliikkeessä on oikeus pyöristää tilattu määrä lähimpään täyteen pakkauskokoon, jos poikkeama on vähäinen.

 

5.  Hinnat

 

Verkkokauppa esittelee tuotteiden hinnat rekisteröityneille asiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia nettohintoja. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään laskun loppusummaan.

 

6. Tilaukset ja toimitukset

 

Verkkokauppa ohjaa automaattisesti asiakkaan tekemät tilaukset siihen Euro Toimistotukut –ketjun osakasliikkeeseen, johon asiakkaan asiakasnumero on vastuutettu. Kyseinen osakasliike vastaa kaikista ko asiakkaan toimituksista ja asiakaspalvelusta. Osakasliike toimittaa tilatut tuotteet asiakkaalle asiakaskohtaisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tai käyttäen kulloinkin edullisinta jakelutapaa.

 

7. Laskutus ja maksutavat

 

Euro Toimistotukut –ketjun verkkokaupasta tilatut tuotteet laskutetaan asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Laskuttajana on joko ketjuun kuuluva osakasliike tai Euro Toimistotukut Oy (ketjusopimusasiakkaat).

 

8. Reklamaatiot

 

Tuotteisiin ja toimituksiin liittyvät reklamaatiot tulee osoittaa sille Euro Toimistotukut-ketjun osakasliikkeelle, joka on kyseisen toimituksen suorittanut. Osakasliike vastaa reklamaation käsittelystä sekä siihen liittyvistä oikaisutoimista (tuotevaihto, hyvitykset jne).

 

 9. Takuu

 

Euro Toimistotukut –ketju noudattaa tuotteiden valmistajien ilmoittamia takuuehtoja.

 

 

 

Rekisteriseloste

 

Tämä on yrityksen henkilötietolain (10§ ja 24§) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018.

a)                         Rekisterinpitäjä on Euro Toimistotukut Oy (0853610-9)

Osoite: Hatanpään valtatie 24, 33100 TAMPERE, SUOMI

www.eurotoimistotukut.fi    

b)                         Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö:

                             Jukka Muranen p. +358503733002, jukka.muranen@eurotoimistotukut.fi

c)                         Rekisterin nimi: Euro Toimistotukut Oy:n asiakasrekisteri

d)                         Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

                             EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on                              sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

                             Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sopimuksen mukaisen asiakaspalvelun toteuttaminen                              sekä yhteydenpito asiakkaisiin.

                             Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

e)                         Rekisterin tietosisältö

                             Rekisteriin tallennettuja tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot                              (puhelin, sähköpostiosoite, osoite), tilaus/toimitustiedot, laskutustiedot, palveluhistoria,                              muut asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot.

                             Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä sopimussuhteen tai asiakassuhteen päättyessä                              tai rekisteröidyn poistuessa asiakasyrityksen palveluksesta. Rekisteröidyn tietoja voi esiintyä                              lainmukaisesti arkistoiduissa dokumenteissa (laskutustiedot ym), jolloin ne poistetaan, kun                              lain edellyttämä säilytysaika on päättynyt.

f)                          Säännönmukaiset tietolähteet

                             Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostilla, puhelimella,                              verkkolomakkeella tai sopimusten kirjallisilla liitteillä.

g)                         Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

                             Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja      voidaan käyttää tai julkaista vain siltä osin kuin asiasta on asiakkaan kanssa erityisesti sovittu.

                             Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

h)                         Rekisterin suojauksen periaatteet

                             Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteriä vain nimettyjen henkilöiden toimesta, joille on         myönnetty kirjautumistunnus tietojärjestelmään. Rekisteritietojen muutokset perustuvat                   aina asiakkaan ilmoitukseen tai asiakkaan kanssa keskinäisesti hyväksyttyyn käytäntöön.   Rekisterinpitäjä on sopimuksin varmistanut henkilötietojen suojauksen ulkopuolisten       palvelutuottajien (internet-palvelimet) järjestelmissä.

i)                          Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista          

                             Rekisteröidyillä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä omien tietojensa tarkistamista sekä puutteellisten tietojen täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa tietonsa tai vaatia                     niihin oikaisua, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi                              tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa       pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

j)                          Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

                             Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen             poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut                        EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn                      rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.                             Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.                        Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.